Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 13678225

Số người đang online: 298

Tổng số lược truy cập trong tháng: 436654

HUMATE – K

Loại sản phẩm: Phân bón cây ăn trái
Nhóm sản phẩm: Phân bón lá

 

Thành phần:

 

 Humate Kali: 2%

 N : 5%,  P2O5 : 3%,  K2O : 2%

Secondary and micronutrient(ppm) : Mg: 80, S: 40, Cu: 90, Fe: 80, Zn: 70, Mn: 60, B: 50, Mo: 30

 

Công dụng:

Taêng tröôûng caây troàng, phaùt trieån boä reã, caûi taïo ñaát, giuùp caây taêng cöôøng quang hôïp vaø trao ñoåi chaát.

Cung caáp Ñaïm, Laân, Kali, vi löôïng ôû daïng deã tieâu cho caây troàng. Kích thích caây mau ra reã, ñaâm choài, laù xanh möôït, phoøng choáng ngheït reã, phuïc hoài reã hö khi caây bò haïn haùn, möa daàm, ngaäp luït.Taêng naêng suaát noâng saûn. HUMATE-K coù taùc duïng treân taát caû caùc loaïi caây troàng.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về HUMATE – K
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 1/4