Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 11076617

Số người đang online: 120

Tổng số lược truy cập trong tháng: 125197

Bo Thai Cây Công Nghiệp

Loại sản phẩm: Phân bón NPK
Nhóm sản phẩm: Phân bón NPK

 

Thành phần:

N: 14%, P2O5: 1%, K2O: 4%

CaO: 2%; S: 17%; Fe: 0.5%, Bo: 500ppm. 

 Công dụng:

          Cung caáp thaønh phaàn höõu cô, ña trung vi löôïng cho caây, giuùp caây troàng taêng tröôûng nhanh, ra choài maïnh, taênh ra hoa, giaûm tæ leä ruïng hoa, ruïng traùi non, giuùp caây xanh toát laâu beàn, naâng cao ñoä phì  nhieâu cuûa ñaát, giaûm löôïng phaân NPK

           Taêng khaû naêng ñeà khaùng vôùi moät soá saâu beänh phoå bieán, giuùp caây thích öùng vôùi ñieàu kieän khaéc nghieät.

       Taêng naêng suaát vaø phaåm chaát noâng saûn, giuùp baûo quaûn laâu hôn.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về Bo Thai<br> Cây Công Nghiệp
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 1/4