Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

KV Miền Tây: (028)37600.681

KV Miền Đông:(028)37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : mobi :0374.578.954 - 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 8521880

Số người đang online: 135

Tổng số lược truy cập trong tháng: 226561

Phân Bón KA THAI Tổng Hợp

Loại sản phẩm: Phân bón NPK
Nhóm sản phẩm: Phân bón NPK

 

Thành phần: 

N: 8%, P2O5: 4%, K2O: 18%

CaO: 2%, S: 2.5%, Fe: 0.5%, Bo: 0.05%, Mn: 0.02%, Mg: 0.02%

 

Công dụng:

Cung caáp Ñaïm - Laân- Kali, trung vi löôïng cho caây, giuùp caây taêng tröôûng nhanh trong giai ñoïan taïo hoa, mang traùi; phaùt trieån cuû, haït.

Treân luùa:

Giuùp cöùng caây, cöùng laù, haïn cheá ñoå ngaõ.

Haïn cheá moät soá saâu beänh, giuùp caây thích öùng trong caùc ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät.

Giuùp vaøng saùng haït, to haït vaø chaéc tôùi caäy.

Treân caây aên traùi:

 Taêng ra hoa, giaûm tæ leä ruïng traùi.

  Lôùn traùi, boùng traùi, chín sôùm vaø taêng phaåm chaát traùi. Baûo quaûn traùi laâu hôn.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về Phân Bón<br> KA THAI Tổng Hợp
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 1/4