Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 11076556

Số người đang online: 119

Tổng số lược truy cập trong tháng: 125136

Phân bón NPK 20 – 20 – 15 + TE

Loại sản phẩm: Phân bón NPK
Nhóm sản phẩm: Phân bón NPK

 

Thành phần:

Ñaïm (N):  20 %, Laân (P2O5):  20 %, Kali (K2O):  15 %

MgO :  0,8 %, Can xi (CaO ):  2%, St :  0,2 % 

Công dụng:

-         Cung caáp chaát dinh döôõng NPK vtrung lưng giuùp caây ñaâm choài, thaân laù phaùt trieån toát to – maäp, cng caây

-          Ra nhieàu hoa, traùi.

-          To traùi, to cuû, chaéc haït.

-          Giuùp caây choáng chòu thôøi tieát khaéc nghieät.

-          Tăng tính chng chu vi saâu bnh.

-          Taêng naêng suaát vaø chaát löôïng noâng saûn.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về Phân bón NPK<br> 20 – 20 – 15 + TE
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 1/4