Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

KV Miền Tây: (028)37600.681

KV Miền Đông:(028)37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : mobi :0374.578.954 - 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 10426499

Số người đang online: 114

Tổng số lược truy cập trong tháng: 58209

Phân Bón Ka Thai Cây Công Nghiệp 8 – 4 – 18 + TE

Loại sản phẩm: Phân bón NPK
Nhóm sản phẩm: Phân bón NPK

 

Thành phần:

       N:  8%, P2O5:  4%, K2O:  18%

      Trung vi löôïng : CaO: 2%, S: 2,5%, Fe: 0,5%, Mn: 0,02%, Bo: 0,05%, Mg: 0,02%.

 Công dụng:

           Cung caáp thaønh phaàn ñaïm, laân, kali, trung vi löôïng giuùp:

           Caây taêng tröôûng maïnh thaân caønh, cöùng caùp, giaûm saâu beänh.

           Haïn cheá hieän töôïng leùp haït caø pheâ.

           Giuùp traùi lôùn nhanh, nhaân to heát côû, giaûm ruïng traùi, boùng traùi, voû moûng.

           Chín sôùm, chín töông ñoái ñoàng loaït.

           Taêng naêng suaát vaø chaát löôïng quaû, ñuû tieâu chuaån xuaát khaåu.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về Phân Bón<br> Ka Thai Cây Công Nghiệp<br> 8 – 4 – 18 + TE
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 1/4