Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 11076094

Số người đang online: 134

Tổng số lược truy cập trong tháng: 124674

Phân Khoáng BO THAI Tổng Hợp 14 – 1 – 4

Loại sản phẩm: Phân bón NPK
Nhóm sản phẩm: Phân bón NPK

 

Thành phần:

            N: 14%, P2O5: 1%, K2O: 4%  CaO: 2%; S: 17%; Fe: 0.5%,

            Bo: 500ppm

Công dụng:

Cung caáp thaønh phaàn höõu cô, ña trung vi löôïng  giuùp caây xanh toát laâu beàn, naâng cao ñoä phì  cuûa ñaát, giaûm löôïng phaân NPK, ñaëc bieät cung caáp nguyeân toá Boron giuùp caây

 Ñaâm choài maïnh, ra hoa ñoàng loaït.

 Hn chế sượng chi, thi chi non, khô hoa.

 Giaûm tæ leä ruïng hoa, ruïng nuï, ruïng traùi non,

 Giuùp thuï phaán vaø thuï tinh treân hoa toát,

 Taêng hương vị, khaû naêng khaùng saâu beänh.

 Taêng naêng suaát vaø phaåm chaát noâng saûn, giuùp baûo quaûn laâu hôn.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về Phân Khoáng<br> BO THAI Tổng Hợp<br> 14 – 1 – 4
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 2/4